کد ملی
  کد ملی یا کد پرسنلی
 
 نتیجه پست بندی بعد از انجام نقل و انتقلات انجام خواهد شد

بوم برای شیراز شهر های زرقان کوار خرامه و ارژن میباشد

بخشنامه پست بندی


نمون برگ امتیاز بندی پیش دبستانی وشرکتی


نمون برگ امتیاز بندی دانشگاه فرهنگیان