قابل توجه متقاضیان پیش دبستانی

از تاریخ 15/3/95 لغایت 25/3/95 به مدت 10 روز امکان ویرایش اولویت های محل خدمت فعال میباشد

بدیهی است بعد از این تاریخ هیچگونه تقاضا برای تغییر پذیرفته نمیشود.