باسمه تعالی
قابل توجه همکاران مشمول پست بندی
با توجه به اینکه در بعضی از رشته ها اولویت جدید تعریف شده همکاران باید در روز شنبه ویکشنبه مجدد وارد سایت شده واطلاعات خود را ویرایش نمایند لازم بذکر است که شرکت نیروهای ستاره دار بصورت اختیاری می باشدوو عدم ثبت اطلاعات بمنزله انصراف از پست بندی می باشد . و نیروهای نهضتی(پیمانی بهمن 91 ) وتغییر سمت اجبارا" باید در پست بندی شرکت نمایند چنانچه اطلاعات خود را ویرایش ویا ثبت ننمایند بصورت غیابی پست بندی خواهند شد
آخرین مهلت ورود اولیه 11 مردادماه وویرایش اطلاعات شنبه ویکشنبه می باشد وبعد از آن تمدید نخواهد شد
  کد ملی
  کلمه عبور

...